close

Kuchařské práce

65-51-E/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Praktická výuka probíhá v 1. r. ve škole a ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Ve stravovacích zařízeních.

Po ukončení studia absolvent ovládá

 • Předběžnou úpravu surovin a potravin
 • Dodržuje zásady bezpečného a hygienického zpracování potravin
 • Správně ošetřuje, uskladňuje a konzervuje potraviny
 • Bezpečně manipuluje se stroji a zařízeními
 • Zná technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů
 • Umí připravovat pokrmy studené a teplé kuchyně
 • Umí připravit základní dietní pokrmy
 • Ovládá základy jednoduché obsluhy
 • Ovládá úklidové práce na pracovišti a provozu

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Technologie, potraviny a výživa, zařízení závodů, stolničení, hospodářské výpočty, odborný výcvik

Rozvržení výuky

 • V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky
 • Ve třetím ročníku střídají 2 dny teoretické výuky a 8 dní praktického výcviku

Pracoviště odborného výcviku

 • V prvním ročníku ve školních výcvikových kuchyních pod dozorem vyučujících odborného výcviku
 • Ve druhém a třetím ročníku na odloučených pracovištích (školní jídelny, závodní jídelny, hotely, lázeňské domy v regionu) pod dohledem instruktorů odborného výcviku s možností odměny za produktivní práci

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

 • Příprava na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař
 • Absolventi se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby