close

Historie školy

Naše škola píše historii vzdělávání v Plané

1573

 • Nejstarší zmínka o školství v Plané
 • Tehdejší majitel panství hrabě Mořic Šlik zavázal městskou obec ke zřízení latinské chlapecké školy

1774

 • Triviální škola při farnosti Nanebevzetí P. Marie (Zavedení povinné školní docházky Marií Terezií)
 • Triviální školy – školy, často označované jako farní nebo filiální v případech, kdy byly zřízené při farách či filiálních kostelech. Nejčastěji jednotřídní, poskytovaly šestileté základní vzdělání (čtení, psaní, počítání, náboženství) dětem od 6 do 12 let. Docházka na těchto školách byla povinná a výuka probíhala v mateřském jazyce.

1783

 • Postavena budova školy (dnešní č.p. 130) za 6000 zlatých (do té doby probíhala výuka v soukromých prostorách)

1819

 • Hlavní škola
 • Hlavní školy – školy zakládané ve větších městech (v každém kraji alespoň jedna), bývaly o 3 případně 4 třídách a poskytovaly vzdělání v řadě dalších předmětů navíc oproti školám triviálním.
 • Vyučování se uskutečňovalo v němčině.

1856

 • Za 16000 zlatých zvýšena budova školy o druhé patro

1858

 • Zřízení dívčí třídy

1869

 • Obecná škola
 • Obecná škola – (německy Volksschule) byl typ školy pro primární vzdělávání dětí, zavedený v Rakousku (včetně českých zemí) v roce 1869 v souvislosti se zavedením povinné školy docházky na základě Hausnerova zákona.
 • Obecná škola byla institučně odděleným prvním stupněm národní školy, jejím druhým stupněm byla měšťanská škola tzv. měšťanka.

1873

 • Chlapecká měšťanská škola

1874

 • Nákladem 15 088 zlatých a 40 krejcarů byla místním stavitelem Franzem Stoferem postavena těsně vedle původní budovy nová školní budova (dnešní č.p. 129).

1896

 • Pokračovací živnostenská škola. Škola navazovala na měšťanskou školu odborným studiem pro děti místních živnostníků. Vyučovala obory mechanicko-technický, stavební, obrábění dřeva, potravinářství, odívání, obchod, zámečnictví, kovářství, truhlářství. Sloužila pro 32 přiškolených obcí.

1921

 • Česká státní škola národní

1929 – 1930

 • Budova někdejší měšťanské školy č.p.129 byla upravena na Studentský internát sloužící především pro gymnazisty, kteří do Plané dojížděli z širokého okolí. V přízemí pak bylo zřízeno městské muzeum a přírodovědné muzeum západních Čech.

1933

 • Lidová škola zemědělská
 • Lidové školy zemědělské (dále LŠZ) vznikly na základě § 7 zákona č. 75/1920 Sb.
 • Za první republiky představovaly nejrozšířenější typ odborných škol.
 • Účelem bylo prohloubení vzdělání venkovské mládeže a příprava na praktickou zemědělství.
 • Škola ukončila činnost s Mnichovem v roce 1938.

1945 – 1948

 • Lidová škola zemědělská – navázala na předválečnou školu při Měšťanské škole – chovatel skotu a prasat.

1948 – 1952

 • Základní odborná škola rolnická

1952 - 1953

 • Učňovská škola zemědělská

1956 – 1960

 • Zemědělská mistrovská škola

1960 – 1972

 • Zemědělské odborné učiliště

1968

 • Dívčí odborná škola v Plané zřízená při Zemědělském odborném učilišti od 1. 9. 1968

1972

 • Učňovská škola
 • V roce 1972 ukončena výuka zemědělských učebních oborů v Plané – učni převedeni do ZOU v Boru U Tachova – učiliště vyřazeno ze sítě zemědělského školství ze školní budovy byla zřízena – Učňovská škola.

1980 – 1981

 • Střední odborné učiliště

1981

 • Zvláštní odborné učiliště
 • Zřízení při SOU Plané s platnosti od 1. 2. 1981

1991

 • Střední odborné učiliště s rodinnou školou

1994

 • Integrovaná střední škola
 • Zahrnuje rodinnou školu, speciální rodinnou školu, střední Odborné učiliště a odborné učiliště

1995

 • Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Praktická škola

1996

 • Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Plané

1998

 • Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Planá

2006

 • Střední odborné učiliště, Planá

1. 1. 2016

 • Návrat k původnímu jménu školy z roku 1896