close

Whistleblowing

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice"). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak k ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon"). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, jako orgán povinného subjektu zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS") a plní další úkoly vyplývající ze zákona. Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá, určil příslušnou osobou k přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Jana Cholenského (dále jen „příslušná osoba"). Telefonický kontakt na příslušnou osobu: + 420 777 480 270 další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže. Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

a) elektronicky (na mailovou adresu whistleblowing@sszplana.cz v předmětu zprávy zadejte Podat oznámení)

b) v listinné podobě zaslat na adresu:

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá,
Kostelní 129
348 15 Planá

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby"

2. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

a) telefonicky na uvedených telefonních číslech příslušných osob

b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnými osobami v níže uvedených dnech a časech:

Jan Cholenský: pondělí od 10:00 hodin do 11:00 hodin.

 

V období veškerých školních prázdnin lze podání podávat pouze elektronicky a v listinné podobě.

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.