close

Podnikání

64-41-L/51 nástavbové studium

Nástavbové studium (denní - dvouleté, dálkové - tříleté) je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů SOU, kteří získali výuční list obory s kódem xx-xx-H/xxx). Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti potřebné pro výkon různých činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

Absolventi studijního oboru Podnikání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním, které vytváří předpoklady k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

Vyučovací předměty

Český jazyk a literatura, cizí jazyk (německý – anglický), občanská nauka, dějepis, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika podniku, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie, právo, marketing a management, psychologie, chod podniku.

Rozsah výuky

Denní forma: 2 roky studia

Dálková forma: 3 roky studia

Podmínky přijetí

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky MŠMT ČR a hodnocení znalostí z předchozího vzdělávání na střední škole.

Termín podání přihlášky

Denní: do 1. března

Dálková – do 1. března

řediteli SŠŽ a ZŠ Planá, Kostelní 129, 348 15 Planá

Ukončení studia

Maturitní zkouška, získání Europassu