close

Přijímací řízení

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

Termín pro podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března 2021.
Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na přihlášku vyplní až dvě školy. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné.
Dvě samostatné přihlášky ke vzdělávání podává uchazeč i tehdy, když jsou oba zvolené obory na stejné škole.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 22. dubna 2021 po dobu 15 dnů.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 30. dubna 2021 bude pouze nepřijatým žákům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.