close

Přijímací řízení

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

Termín pro podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je do 30. června 2021.

Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 7. července 2021 po dobu 15 dnů.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 16. července 2021 bude pouze nepřijatým žákům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.

 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Změna termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Na základě Opatření obecné povahy, vydaného MŠMT pod č. j.: MSMT-43073/2020-3 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6 dochází ke změně termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání školní přijímací zkoušky

Na základě Opatření obecné povahy, vydaného MŠMT pod č. j.: MSMT-43073/2020-3 a kriterií pro 1. kolo přijímacího řízení, rozhodl ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá, Kostelní 129 o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 z důvodu nižšího počtu přihlášek do maturitního oboru.

Toto rozhodnutí platí pro obor 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium - denní.

Rozhodnutí naleznete zde.

 

Termín pro podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března 2021.

Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na přihlášku vyplní až dvě školy. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné.
Dvě samostatné přihlášky ke vzdělávání podává uchazeč i tehdy, když jsou oba zvolené obory na stejné škole.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 22. dubna 2021 po dobu 15 dnů.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 30. dubna 2021 bude pouze nepřijatým žákům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.