close

Adaptační kurz Střední školy živnostenské Planá

Již druhým rokem proběhl na naší škole pro nastupující první ročníky adaptační kurz.

Příchod do nového kolektivu i vstup do nové školy bývájedním znejdůležitějších a mnohdy nejobávanějších životních kroků a právě cílem adaptačního kurzu je pomoci novým žákům vzájemně se poznat a urychlit stmelenítřídního kolektivu.

V rámci kurzu tradičně probíhaly seznamovací a komunikační hry,dále týmové hry, v nichžbyl kladen důraz na nácvik a rozvoj skupinovéspolupráce, pohybové a sportovní aktivity, aleiaktivity výtvarné a relaxační. Na závěrbyla připravena reflexe, která je nejdůležitějším prvkem kurzu. Tato část programu se zaměřuje na rozbor získaných zážitků a prováděných činností. Cílem je zjistit, jaké nové poznatky si žáci zproběhlých aktivit osvojili a jak poznali nové spolužáky.

Letos byly otevřeny čtyři první ročníky. Žáci jednotlivých tříd postupně absolvovali dvoudenní adaptační kurzy, které proběhlyvareálu domova mládeže. Zde bylo zajištěno stravování, ubytování a především prostor pro již zmíněné herní aktivity.

Adaptační kurzy škola připravuje společně sPedagogicko –psychologickou poradnou Tachov, konkrétně soblastní metodičkou prevence Mgr. Petrou Veselou, která se svými kolegy připravuje a se žáky uskutečňuje aktivity během celého kurzu. Nedílnou součástí jsou také třídní učitelé, kteří se na činnostech také podílejí.

Po všechny dny, kdy kurzy probíhaly, panovala mezi žáky a učiteli opravdu přátelská a pohodová nálada. Během všech závěrečných reflexí vyučující a zejména žáci potvrdili, že hlavního cíle se podařilo dosáhnout a vstup do nové školy a nového kolektivu se„prvákům" podařil.A za to patří poděkování nejen všem zúčastněným, ale zejména skvělé Petře Veselé a jejím úžasným kolegům.

Andrea Hušková